Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

RODO/IODO

Marek Cendrowski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Tel: 512 323 044

Email: iod@fus-system.pl

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną:

 

 1. Administratorem Państwa danych jak również dzieci korzystających z opieki Placówki jest Szkoła Podstawowa im Wincentego Witosa w Gwizdałach, Gwizdały, ul. Szkolna 9,
  07 – 130 Łochów
  , nr tel.: 25 675 11 64, e – mail:
  szkolagwizdaly@wp.pl.
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych.
  Funkcję tę  pełni – Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem:
  iod@fus-system.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych oraz dzieci na podstawie art. 6 RODO w celu:

         a)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
             w związku z realizacją przepisów prawa oświatowego, między
             innymi:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z  późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.  z  2017 r. poz. 2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 sierpnia 2014 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Uchwały Rady Gminy w Łochowie.

        b)Promocji działań Szkoły przez udostępnianie na stronie internetowej     
            Placówki informacji o osiągnięciach dzieci, uczestniczeniu w
            konkursach, uroczystościach, przedsięwzięciach w których brały
            udział, w tym wizerunków dzieci w sytuacjach w których rodzice
            lub opiekunowie wyrażą  zgodę na przetwarzanie danych
            osobowych dziecka.

        c)zapewnienia opieki dzieciom od momentu opuszczenia zajęć do
            czasu dotarcia do miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy
            rodzice lub opiekunowie prawni upoważnią innych członków
            rodziny do odbioru dziecka przez przyjęcie od rodziców lub
            opiekunów prawnych upoważnień w których będą wskazane
            osoby do odbioru dzieci, a osoby upoważnione wyrażą zgodę
            na przetwarzanie ich danych osobowych.

      4.Dostęp do danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych oraz
             innych osób upoważnionych do odbioru dzieci będą mieli wyłącznie
             upoważnieni przez Administratora pracownicy Placówki i tylko w
             niezbędnym zakresie wynikającym 
z ich zakresów obowiązków.

    5.Odbiorcami danych osobowych będą Gmina Łochów jako organ
             prowadzący, Centrum Usług Wspólnych jako jednostka organu
             prowadzącego Placówki w ściśle określonych przypadkach, organy
             publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu lub otrzymania
             danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak Kuratorium
             Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja itp.

    6.Dane osobowe dzieci, rodziców, opiekunów prawnych nie będą
             przekazywane do państwa trzeciego.

    7.Dane osobowe dzieci rodziców, opiekunów prawnych w Placówce
            będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków
            Administratora wynikających z Ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r.
            o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
            (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 
z późn. zm.) do celów archiwizacji. 

    8.Dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do
           odbioru dzieci z Placówki w sytuacjach wyrażenia zgody na przetwarzanie
           danych osobowych będą przechowywane do czasu wygaśnięcia
           upoważnienia lub do czasu żądania usunięcia danych osobowych przez
           osobę, której dane dotyczą.

      9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora     
            przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
 • prawo sprostowania danych ( które są nieprawidłowe);
 • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych…

    10. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
                                                     ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.

    11. Konsekwencje niepodania danych:

 • Podanie danych osobowych opisane w punkcie 3a jest obowiązkiem rodzica, opiekuna prawnego, ponieważ wynika z obowiązku prawnego i nie wymaga wyrażenia zgody tych osób. Są Państwo zobowiązani do ich podania z mocy prawa
 • Przetwarzanie danych opisanych w punkcie 3 b i c zależy od wyrażenia zgody Pani/Pana. Brak zgody na przetwarzanie takich danych lub wycofanie takiej zgody uniemożliwia Administratorowi uwzględnienie dziecka w informacjach dotyczących konkursów, indywidualnych osiągnieć, relacji z występów, jak również innych spraw, gdzie wymagana jest zgoda na udostępnienie takich danych.

                                                                                       

                                                               Reprezentujący Administratora

                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwizdałach 

Portal POLinfo.eu