Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

RODO/IODO

Marek Cendrowski

Specjalista ds. BHP, PPOŻ, RODO


Tel: 512 323 044

Email: biuro@fus-system.pl

Web: fus-system.pl

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jak również dzieci korzystających z opieki Placówki jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach ul. Szkolna 9, 07 – 130 Łochów,
  nr tel.: 25 675 71 46, e – mail: szkolagwizdaly@wp.pl.
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni – Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem:
  iod@fus-system.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych oraz dzieci na podstawie art. 6 RODO w celu:

           

           a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
                w związku z realizacją przepisów prawa oświatowego, między innymi:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z  późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  (Dz. U.  z  2017 r. poz. 2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 sierpnia 2014 r.
  w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Uchwały Rady Gminy w Łochowie.

           b)promocji działań Szkoły przez udostępnianie na stronie internetowej
                Placówki informacji o osiągnięciach dzieci, uczestniczeniu
                w konkursach, uroczystościach, przedsięwzięciach w których
                brały udział, w tym wizerunków dzieci w sytuacjach w których rodzice
                lub opiekunowie wyrażą  zgodę na przetwarzanie danych osobowych
                dziecka.

            c) zapewnienia opieki dzieciom od momentu opuszczenia zajęć do czasu
                 dotarcia do miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy rodzice lub
                 opiekunowie prawni upoważnią innych członków rodziny do odbioru
                 dziecka przez przyjęcie od rodziców lub opiekunów prawnych
                 upoważnień w których będą wskazane osoby do odbioru dzieci,
                 a osoby upoważnione wyrażą zgodę na przetwarzanie ich
                 danych osobowych.

 1. Dostęp do danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób upoważnionych do odbioru dzieci będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy Placówki i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym
  z ich zakresów obowiązków.
 1. Dostęp do danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób upoważnionych do odbioru dzieci będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy Placówki i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym
  z ich zakresów obowiązków.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą Gmina Łochów jako organ prowadzący, Centrum Usług Wspólnych jako jednostka organu prowadzącego Placówki w ściśle określonych przypadkach, organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak Kuratorium Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja itp.
 3. Dane osobowe dzieci, rodziców, opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe dzieci rodziców, opiekunów prawnych w Placówce będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) do celów archiwizacji.
 5. Dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dzieci z Placówki w sytuacjach wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przechowywane do czasu wygaśnięcia upoważnienia lub do czasu żądania usunięcia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora  przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
 • prawo sprostowania danych ( które są nieprawidłowe);
 • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych…
 1. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 1. Konsekwencje niepodania danych:
 • Podanie danych osobowych opisane w punkcie 3a jest obowiązkiem rodzica, opiekuna prawnego, ponieważ wynika z obowiązku prawnego i nie wymaga wyrażenia zgody tych osób. Są Państwo zobowiązani do ich podania z mocy prawa.

Przetwarzanie danych opisanych w punkcie 3 b i c zależy od wyrażenia zgody Pani/Pana. Brak zgody na przetwarzanie takich danych lub wycofanie takiej zgody będzie skutkowało pominięciem Państwa dziecka w informacjach dotyczących konkursów, indywidualnych osiągnięć, relacji z występów, jak również innych spraw gdzie wymagana jest zgoda na udostępnienie takich danych.

Portal POLinfo.eu